Podmínky ochrany osobních údajů

Informace pro zákazníky dle čl. 13 GDPR o zpracování osobních údajů fyzických osob

Vážení zákazníci,

jistě víte, že ke dni 25. 5. 2018 vstupuje (vstoupilo) v účinnost tak zvané obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation).

V souvislosti s touto novou právní úpravou zpracování osobních údajů si Vás proto dovolujeme informovat o rozsahu, způsobu, účelu a dalších atributech zpracování Vašich osobních údajů společností Att Investments CZ SE

Osobní údaje ve smyslu GDPR jsou údaje o fyzické osobě, údajů právnických osob se tedy úprava, ani níže uvedené informace netýkají.

I. Správce

Správcem Vašich osobních údajů v souvislosti s provozováním webových stránek www.att-qalt.cz je společnost Att Investments CZ SE, IČO: 03048900, Pod Altánem 428/34, 100 00 Praha 10 – Strašnice

 

II. Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za těmito účely:

 • −  uzavření a plnění kupní smlouvy;

 • −  plnění právních (zákonných) povinností, zejména povinností vyplývajících ze zákona o DPH a o účetnictví;

 • −  oprávněné zájmy správce, kterými jsou ochrana vlastních práv (tj. možnost vedení soudního řízení, případně obrana proti

  podané žalobě); o přímýmarketing.

  Vaše osobní údaje jsou správcem zpracovávány, neboť prostřednictvím e-shopu se správcem uzavíráte kupní smlouvu. Bez poskytnutí osobních údajů, kterými je jméno, příjmení a adresa nelze kupní smlouvu uzavřít. Dále je nutné poskytnout za účelem plnění smlouvy, zejména komunikace se zákazníkem, i telefonní číslo a e-mailovou adresu.

III. Příjemce osobních údajů

V případě vzniku sporu jsou osobní údaje poskytnuty advokátní kanceláři za účelem právního zastoupení ve sporu. V případě dodání zboží dopravcem, jsou osobní údaje nutné k dodání zboží sděleny tomuto dopravci.

IV. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uloženy nejdéle po dobu 10 let od splnění poslední kupní smlouvy.

V. Vaše práva

Vaším právem je mít kontrolu nad Vašimi osobními údaji, které jsou zpracovávány, a přístup k nim. Proto se na nás můžete obrátit s žádostí o:

přístup k osobním údajům (Budeme Vás poté informovat o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích údajů, době zpracování, právech žádat opravu, výmaz nebo podat stížnost.)

 • −  opravu osobních údajů (Pakliže budou osobní údaje nepřesné, opravíme je.)

 • −  výmaz osobních údajů (Pakliže nebude dána zákonnost zpracování údajů, vymažeme je.)

 • −  omezení zpracování osobních údajů (Pakliže nebude dána zákonnost zpracování části údajů, vymažeme tuto část údajů.)

 • −  přenositelnost údajů (Na Vaši žádost Vám poskytneme Vaše údaje ve strukturovaném, snadno čitelném a běžném formátu.)

  Vaším právem je dále i vznést námitku proti zpracování. Takovou námitku vyřídíme bezodkladně v souladu s GDPR. Pakliže bude námitka vznesena proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, přestaneme osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

  Vaším právem je rovněž obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, se stížností, budete-li mít za to, že provádíme zpracování osobních údajů nezákonně.

  V případě jakýchkoli nejasností ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jakož i s žádostmi nebo námitkami popsanými v článku V., se na nás prosím neváhejte obrátit na e-mailovou adresu info@att-investments.eu nebo na tel +420 776 834 788

  V Zavidově dne 18.5.2018

  Miroslav Zadák, za společnost Att Investments CZ SE

   (správce)